Bạn đang xem nội dung trên website : làm báo cáo tài chính

See also  30. Cho hàm số đa thức \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm trên \(\mathbb{R}\), \(f\left( 0 \right) < 0\) và đồ thị bên dưới là đồ thị của đạo hàm \(f’\left( x \right)\). Hỏi hàm số \(g\left( x \right) = \left| {f\left( x \right) + 3x} \right|\) có bao nhiêu điểm cực trị ?