Xử lý hóa đơn Viết sai tên hàng hoá

Viết ngày bởi hoa nguyễn

– Sai tên hàng hóa bắt buộc phải lập hóa đơn điều chỉnh? Hay chỉ cần lập biên bản điều chỉnh
– Văn bản pháp lý nào quy định về hóa đơn chứng từ
– Trường hợp nào nên viết hóa đơn điêu chỉnh trường hợp nào không nên?

*Căn cứ:
– Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, dịch vụ
– Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

*Theo đó:

*Vấn đề 01: Nếu hai bên đã khai báo thuế

*Trường hợp 01: Phương án An toàn
– Nếu sai tên hàng hóa thì Doanh nghiệp và khách hàng phải lập Biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh.

– Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

*Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh chỉ cần ghi nội dung cần điều chỉnh, các nội dung đã ghi đúng(số lượng, đơn giá, thành tiền,…) không được ghi lại trên hóa đơn điều chỉnh.

– Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

*Tham khảo thêm:

– Công văn 6803/CT-TTHT của chi cục thuế TP.HCM hướng dẫn về hóa đơn GTGT, ngày 18/07/2016

*Ghi chú: nếu công ty có hoàn thuế hoặc giá trị tiền trên hóa đơn lớn thì tốt nhất nên ấp dụng phương pháp này để không nguy hại làm sai sót dẫn đến loại thuế và truy thu

 

*Trường hợp 02: dùng cho giá trị trên hóa đơn có giá trị nhỏ nếu có sai sót không làm ảnh hưởng lớn đến thuế truy thu

– Hóa đơn đã lập chỉ ghi sai về tên hàng hóa, dịch vụ, các tiêu thức khác đều ghi đúng và sai sót này không ảnh hưởng đến đơn giá, thành tiền, tiền thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn điều chỉnh

– Nếu sai tên hàng hóa thì Doanh nghiệp và khách hàng phải lập Biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai.

– Không phải xuất Hóa đơn điều chỉnh

*Tham khảo thêm:

– Công văn số 10556/CT-TTHT ngày 11/11/2015 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn

– Áp dụng với hóa đơn giá trị nhỏ

 

Dao-tao-ke-toan-Excel-Cong-ty-Bac-Thanh

 

*Vấn đề 02: Nếu hai bên chưa khai khai báo thuế

– Bên bán và Bên Mua lập biên bản thu hồi

– Bên mua trả lại hóa đơn cho bên Bán

– Bên Bán Xuất hóa đơn mới thay thế hóa đơn sai, hóa đơn thu về gấp và ghim lại tại cuống cùng biên bản, đồng thời khi báo cáo sử dụng hóa đơn ghi mục xóa bỏ [15] trên báo cáo sử dụng hóa đơn

Tags: ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*