Xử lý hóa đơn nhảy quyển

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ: Tại điểm d khoản 1 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định

_ điểm d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn: hoá đơn phải được viết liên tục từ số nhỏ tới số lớn, từ quyển nhỏ tới quyển lớn, trừ những trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị trực thuộc, nhiều cửa hàng cùng dùng một mẫu hoá đơn

 

*Cách 01: chịu phạt và doanh nghiệp vẫn sử dụng hóa đơn viết cách nhảy

– Doanh nghiệp chấp nhận chịu phạt và tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất nhảy cuốn
– Xuất hóa đơn cho hết quyển thứ 06 sau đó quay lại dung tiếp các hóa đơn số 01 nhưng bình thường
*Căn cứ: Tại Điểm b2, Khoản 3, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định về mức phạt đối với trường hợp ghi cách số như sau: “Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.”
– Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài Chính huớng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

*Cách 02: nếu việc thu hồi hóa đơn đã xuất cho khách hàng dễ liên hệ và thỏa thuận các công ty đã xuất hóa đơn thì

– Lập biên bản thu hồi hóa đơn đã xuất ký tá đóng dấu các bên
–Xuất hóa đơn lại từ quyển 01
– Những hóa đơn thu hồi lại gấp lại tại cuống gạch chéo các liên: sau này khi báo cáo sử dụng hóa đơn ghi mục xóa bỏ chỉ tiêu [15]

*Cách 03: lập thủ tục hủy hóa đơn

*Hồ sơ thủ tục huỷ hoá đơn
Tại điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính qui định hồ sơ huỷ hoá đơn như sau:
“d) Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:
– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
– Biên bản hủy hóa đơn;
– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.”

*Phương án 01: Nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục dùng quyển hoá đơn viết cách, tiến hành huỷ quyển hoá đơn chưa dùng, thủ tục như trên
– Lập thủ tục hủy hóa đơn
– Khi báo cáo sử dụng sử dụng hóa đơn kê mục hủy chỉ tiêu [19]: 05 cuốn chưa dùng đến
*Phương án 02: Nếu doanh nghiệp không tiếp tục dùng quyển hoá đơn viết cách quyển 06, tiến hành huỷ quyển hoá đơn viết nhảy quyển 06 và dùng lại quyển số 01, thủ tục hủy như trên
– Lập biên bản thu hồi hóa đơn
– Lập thủ tục hủy hóa đơn
– Khi báo cáo sử dụng sử dụng hóa đơn kê mục hủy chỉ tiêu [19]: 01 cuốn hủy cuốn số 06

 

Dao-tao-ke-toan-Excel-Cong-ty-Bac-Thanh

*Mức phạt: Theo điểm b, b1 khoản 3 điều 11 thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ tại chính quy định mức phạt như sau:

“b) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.
Hóa đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
b.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.

Ví dụ: Công ty X có nhiều cơ sở bán hàng. Công ty X phân chia các quyển hoá đơn đặt in cho các cơ sở bán hàng. Cửa hàng Y thuộc Công ty X được nhận 2 quyển hoá đơn (quyển thứ 1 từ số 501 đến số 550 và quyển thứ 2 từ số 551 đến số 600). Nhân viên bán hàng của cửa hàng Y đã sử dụng quyển thứ 2 trước (hoá đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn). Sau khi sử dụng một số hoá đơn mới phát hiện ra, cửa hàng Y tiếp tục sử dụng quyển hoá đơn thứ 2 cho đến hết và huỷ (không dùng) quyển thứ nhất.

Tags: , ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*