Tính giá thành sản phẩm: sản xuất giản đơn liên tục

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Bước 01: Vào danh mục/ vật tư hàng hóa/ vật tư hàng hóa/Thêm

+ Đặt tên
+ Chọn tính chất: thành phẩm + nhóm thành phẩm
Khai báo tiếp các thông tin khác về 155

*Bước 02: Đối tượng tập hợp chi phí/ thêm/ Loại: thành phẩm + Chọn mã thành phẩm cần tính giá thành + Các nội dung diễn giải khác……….

*Bước 03: Phân hệ kho/ Lệnh sản xuất/ Thêm

+ Chọn loại thành phẩm cần sản xuất/ số lượng cần sản xuất/ Đối tượng cần tập hợp tính giá thành SX
+Nhập các định mức sản xuất tương ứng: chọn NVL phù hợp
+ Lập phiếu Nhập kho

dao-tao-ke-toan-tren-excel

 

*Bước 04: Xuất kho NVL/ chọn lệnh sản xất: phần mềm tự động xuất/ tính giá xuất kho NVL

*Bước 04: Vào mục giá thành/ chọn kỳ tính giá thành: lấy dữ liệu

+ Tính giá thành: 1/Xác định kỳ tính giá thành + 2/Tính giá thành +3/Kết chuyển chi phí +5/Bảng tổng hợp chi phí theo khoản mục
= > Để tính được giá thành hơi vất vả chút vì nhiều khâu, không dễ ăn, ko dễ nhớ, ko dễ tiêu và chỉ có thực hành nhiều thì mới thạo

Tags: ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*