Thuế TNCN đối với phí tiền học cho con người lao động nước ngoài

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Quy định của thuế về khoản chi học phí cho con của người nước ngoài? Chính sách thuế TNCN đối với khoản chi tiền học cho con của NLĐ nước ngoài có tính thuế TNCN

 

1/Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Tiết b Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.”

––> Doanh nghiệp chi tiền học phí cho con của người nước ngoài lao động tại Việt Nam được đưa vào chi phí được trừ nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:

– Học tại Việt Nam từ mầm non đến trung học phổ thông

– Được quy định cụ thể một trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính…

– Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định

***Chú ý:

– Khoản chi tiền học phí cho con của người lao động tại Việt Nam học ở nước ngoài sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

– Trường hợp trong hợp đồng lao động ký với người lao động nước ngoài có thỏa thuận Công ty sẽ trả tiền trợ cấp học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông mang tính chất tiền lương, tiền công. Số tiền này Công ty không trả trực tiếp cho trường mà trả vào lương của nhân viên hàng tháng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản tiền học phí này không có hóa đơn, chứng từ mang tên, địa chỉ và mã số thuế của Công ty thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động để tính thuế TNCN theo quy định.

 

 

2/ Thuế thu nhập cá nhân

– Tại Điểm g7 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

” g.7) Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ”

––> Doanh nghiệp chi tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ mầm non đến trung học phổ thông sẽ không chịu thuế thu nhập cá nhân.

*Chú ý:

– Nếu học phí cho con người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và học tại nước ngoài, con người lao động nước ngoài học tại Việt Nam nhưng học từ bậc trung học chuyên nghiệp đến đại học thì tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

– Trong trường hợp Trường học, nơi con người lao động học, không sử dụng hóa đơn, chỉ có chứng từ là giấy yêu cầu thanh toán chi phí học tập và biên lai thu tiền, thì chứng từ để xác định chi phí là chứng từ thu tiền học phí có ghi đầy đủ thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty cùng với chứng từ chi (không dùng tiền mặt) của Công ty theo quy định là căn cứ để Công ty hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động khi tính thuế TNCN.

– Các khoản chi phí tiền nhập học đầu năm, tiền xe đưa đón, tiền ăn, … không phải là học phí cho con của người lao động không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN mà phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN khi tính thuế TNCN.

*** Chi tiết tại:

– Công văn số 2655-CT-TTHT ngày 11/08/2015 của Cục thuế TP Đà Nẵng

– Công văn số 808/CT-TTHT Ngày 04 /05/ 2018 hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với khoản chi tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam

– Công văn 1016/CT-TTHT ngày 02/02/2016 về chính sách thuế đối với khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tags: ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*