Tài liệu kế toán

Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

Viết ngày bởi tranphuong2206

Chi tiết cách lên Bảng cân đối kế toán cho Báo cáo tài chính cuối năm cho Doanh nghiệp nhé. Các tài khoản,cách định khoản đều ở đây. Bạn là sinh viên tài chính ,kế toán,là nhân viên kế toán,hay chỉ đơn giản là quan tâm đến báo cáo tài chính của Doanh nghiệp thì […]

Ý nghĩa các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Ý nghĩa các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích chỉ số tài chính  là công cụ đầy sức mạnh trong việc phát hiện sớm các vấn đề nếu nó được sử dụng đầy đủ. Nhưng sẽ là rất nguy hiểm nếu suy diễn và phản ứng chỉ theo một chỉ số nhất định. Một nhận định từ chỉ số sẽ chính xác […]

Phân tích các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính

Phân tích các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính Hệ số nợ: Nợ phải trả/Vốn CSH Tỷ lệ này càng nhỏ thì giá trị VCSH càng lớn,lại là nguồn vốn không hoàn trả, điều đó có nghĩa là khả năng tài chính của doanh nghiệp càng tốt. Nếu tỷ lệ này càng cao thì […]

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng vốn

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng vốn

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng vốn Tỷ suất sinh lời doanh thu thuần Nếu doanh thu thuần được coi là 100% thì giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, lợi nhuận là bộ phận cấu thành nên doanh thu. Thông thường, […]

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả tài sản cố định

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả tài sản cố định

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả tài sản cố định Hiệu quả tài sản cố định được đánh giá qua 2 chỉ tiêu sau:  Sức sản xuất TSCĐ: Doanh thu/Giá trị TSCĐ  Sức sinh lợi TSCĐ: Lơi nhuận sau thuế/giá trị TSCĐ Về nguyên tắc, các tỷ số càng cao chứng tỏ hiệu […]

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả vốn lưu động

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả vốn lưu động

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả vốn lưu động Các tỷ số phản ánh hiệu quả vốn lưu động thể hiện qua các chỉ tiêu sau:  Vòng quay các khoản phải thu khách hàng/kỳ thu tiền bình quân  Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu/(phải thu khách hàng bình quân đầu […]

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng thanh toán

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng thanh toán

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng thanh toán Khả năng thanh toán hiện hành: Tỷ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động/nợ ngắn hạn Theo một số tài liệu nước ngoài, khả năng Tube feel very product. I http://farmconsortium.com/mason-ohio-web-cam revealing you says or dating for big black women beautician very […]

Doawnload miễn phí phần mềm kế toán

Doawnload miễn phí phần mềm kế toán

Viết ngày bởi tranphuong2206

Nếu như người làm kế toán thường xuyên phải cặm cụi làm thêm giờ ở văn phòng mỗi khi có nhiều nghiệp vụ phát sinh hay trong mùa quyết toán thuế thì giờ đây, mọi chuyện đã khác hẳn với Phần mềm kế toán online.   Doawload phần mềm kế toán miễn phí Phần mềm […]

Tài liệu Báo cáo tài chính

Tài liệu Báo cáo tài chính

Viết ngày bởi tranphuong2206

Báo cáo tài chính là  gì mà tại sao doanh nghiệp nào cũng phải làm? Không ngoại trừ 1 DN nào cả? Bạn có bao giờ viết nhật ký? Ghi chép lại các sự việc xảy ra thường ngày? Với doanh nghiệp thì viết “nhật ký” lại là việc thường xuyên phải làm ,do bộ […]