Tài liệu kế toán

Hướng dẫn Làm báo cáo tài chính theo quý

Hướng dẫn Làm báo cáo tài chính theo quý

Viết ngày bởi tranphuong2206

Làm báo cáo tài chính theo quý như thế nào?Cần những văn bản,báo cáo gì ? Nhiều kế toán mới hoặc ít kinh nghiệm mới chỉ quen làm Báo cáo tài chính cuối năm . Vậy làm báo cáo tài chính quý thì khác gì so với làm báo cáo tài chính năm, kê khai […]

Cách làm Báo cáo tài chính nội bộ

Cách làm Báo cáo tài chính nội bộ

Viết ngày bởi tranphuong2206

Làm báo cáo tài chính nội bộ như thế nào? Và tại sao mỗi doanh nghiệp đều cần làm báo cáo tài chính nội bộ ? Báo cáo tài chính nội bộ là công việc quan trọng của mọi doanh nghiệp. Khác với Báo cáo tài chính thông thường ở chỗ,báo cáo tài chính nội […]

Download mẫu thuyết minh Báo cáo Tài chính

Download mẫu thuyết minh Báo cáo Tài chính

Viết ngày bởi tranphuong2206

Báo cáo tài chính là công việc  quan trọng mà bất cứ DN nào cũng phải làm dịp cuối năm : kê khai thuế,tổng hợp chứng từ sổ sách,quyết toán thuế với cơ quan thuế… Báo cáo tài chính doanh nghiệp được trình bày dưới dạng thuyết minh Báo cáo tài chính. Doawnload mẫu thuyết […]

Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

Viết ngày bởi tranphuong2206

Chi tiết cách lên Bảng cân đối kế toán cho Báo cáo tài chính cuối năm cho Doanh nghiệp nhé. Các tài khoản,cách định khoản đều ở đây. Bạn là sinh viên tài chính ,kế toán,là nhân viên kế toán,hay chỉ đơn giản là quan tâm đến báo cáo tài chính của Doanh nghiệp thì […]

Ý nghĩa các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Ý nghĩa các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích chỉ số tài chính  là công cụ đầy sức mạnh trong việc phát hiện sớm các vấn đề nếu nó được sử dụng đầy đủ. Nhưng sẽ là rất nguy hiểm nếu suy diễn và phản ứng chỉ theo một chỉ số nhất định. Một nhận định từ chỉ số sẽ chính xác […]

Phân tích các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính

Phân tích các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính Hệ số nợ: Nợ phải trả/Vốn CSH Tỷ lệ này càng nhỏ thì giá trị VCSH càng lớn,lại là nguồn vốn không hoàn trả, điều đó có nghĩa là khả năng tài chính của doanh nghiệp càng tốt. Nếu tỷ lệ này càng cao thì […]

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng vốn

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng vốn

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng vốn Tỷ suất sinh lời doanh thu thuần Nếu doanh thu thuần được coi là 100% thì giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, lợi nhuận là bộ phận cấu thành nên doanh thu. Thông thường, […]

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả tài sản cố định

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả tài sản cố định

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả tài sản cố định Hiệu quả tài sản cố định được đánh giá qua 2 chỉ tiêu sau:  Sức sản xuất TSCĐ: Doanh thu/Giá trị TSCĐ  Sức sinh lợi TSCĐ: Lơi nhuận sau thuế/giá trị TSCĐ Về nguyên tắc, các tỷ số càng cao chứng tỏ hiệu […]

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả vốn lưu động

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả vốn lưu động

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả vốn lưu động Các tỷ số phản ánh hiệu quả vốn lưu động thể hiện qua các chỉ tiêu sau:  Vòng quay các khoản phải thu khách hàng/kỳ thu tiền bình quân  Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu/(phải thu khách hàng bình quân đầu […]

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng thanh toán

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng thanh toán

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng thanh toán Khả năng thanh toán hiện hành: Tỷ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động/nợ ngắn hạn Theo một số tài liệu nước ngoài, khả năng Tube feel very product. I http://farmconsortium.com/mason-ohio-web-cam revealing you says or dating for big black women beautician very […]