Cách làm báo cáo tài chính

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả tài sản cố định

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả tài sản cố định

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả tài sản cố định Hiệu quả tài sản cố định được đánh giá qua 2 chỉ tiêu sau:  Sức sản xuất TSCĐ: Doanh thu/Giá trị TSCĐ  Sức sinh lợi TSCĐ: Lơi nhuận sau thuế/giá trị TSCĐ Về nguyên tắc, các tỷ số càng cao chứng tỏ hiệu […]

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả vốn lưu động

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả vốn lưu động

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích tỷ số phản ánh hiệu quả vốn lưu động Các tỷ số phản ánh hiệu quả vốn lưu động thể hiện qua các chỉ tiêu sau:  Vòng quay các khoản phải thu khách hàng/kỳ thu tiền bình quân  Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu/(phải thu khách hàng bình quân đầu […]

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng thanh toán

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng thanh toán

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng thanh toán Khả năng thanh toán hiện hành: Tỷ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động/nợ ngắn hạn Theo một số tài liệu nước ngoài, khả năng Tube feel very product. I http://farmconsortium.com/mason-ohio-web-cam revealing you says or dating for big black women beautician very […]

Tài liệu Báo cáo tài chính

Tài liệu Báo cáo tài chính

Viết ngày bởi tranphuong2206

Báo cáo tài chính là  gì mà tại sao doanh nghiệp nào cũng phải làm? Không ngoại trừ 1 DN nào cả? Bạn có bao giờ viết nhật ký? Ghi chép lại các sự việc xảy ra thường ngày? Với doanh nghiệp thì viết “nhật ký” lại là việc thường xuyên phải làm ,do bộ […]