xử lý hóa đơn nhảy quyển

Xử lý hóa đơn nhảy quyển

Xử lý hóa đơn nhảy quyển

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ: Tại điểm d khoản 1 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định _ điểm d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn: hoá đơn phải được viết liên tục từ số nhỏ tới số lớn, từ quyển nhỏ tới quyển lớn, […]