xử lý bán hàng nhiều giá

Kế toán xử lý Bán hàng với nhiều giá khác nhau

Kế toán xử lý Bán hàng với nhiều giá khác nhau

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Căn cứ bán hàng với nhiều giá khác nhau:   – Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 – Khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 – Theo điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013   Theo đó: Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số […]