Xây dựng Điều lệ công ty

Xây dựng Điều lệ công ty Quy chế nội bộ quản trị công ty

Xây dựng Điều lệ công ty Quy chế nội bộ quản trị công ty

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hướng dẫn công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty Ngày 22/09/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC. Thông tư này hướng dẫn công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về […]