Những trường hợp được thanh toán công tác phí

Những trường hợp được thanh toán công tác phí

Những trường hợp được thanh toán công tác phí

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Theo Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị phí:   “3. Điều kiện để được thanh toán công tác phí bao gồm:   a) Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao; b) Được Thủ […]