nguyên tắc cơ bản về kế toán

Những nguyên tắc cơ bản về kế toán

Những nguyên tắc cơ bản về kế toán

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Trích luật kế toán: Các nguyên tắc kế toán cơ bản Cơ sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ [...]