làm kế toán công ty chứng khoán

Kế toán chứng quyền có đảm bảo với công ty chứng khoán

Kế toán chứng quyền có đảm bảo với công ty chứng khoán

Viết ngày bởi hoa nguyễn

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH! Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 23/2018/TT-BTC .   Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính đối với nghiệp vụ kinh tế […]