khách hàng không lấy hóa đơn

Khách hàng mua hàng không lấy hóa đơn

Khách hàng mua hàng không lấy hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ Khách hàng mua hàng không lấy hóa đơn: – Theo điều 16 điểm b Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính – Theo điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính * Theo đó: – Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ […]