Hủy hợp đồng kinh tế điều chỉnh giảm doanh thu

Hủy hợp đồng kinh tế điều chỉnh giảm doanh thu?

Hủy hợp đồng kinh tế điều chỉnh giảm doanh thu?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Theo công văn 6008/TCT – CS, Tổng cục thuế vừa chấp nhận một trường hợp giảm doanh thu khi hủy hợp đồng kinh tế. Cụ thể như sau: Căn cứ: Điểm 1.5 Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC Theo đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh nghiệp thực hiện được […]