hỗ trợ công tác phí

Những trường hợp được thanh toán công tác phí

Những trường hợp được thanh toán công tác phí

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Theo Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị phí:   “3. Điều kiện để được thanh toán công tác phí bao gồm:   a) Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao; b) Được Thủ […]