Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp do nộp nhập các báo cáo quyết toán TNDN, TNCN và báo cáo tháng quý như VAT làm phát sinh thuế phải nộp thì có bị tính tiền chậm nộp khi làm lại KHBS không?   ***Căn cứ  Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp […]