chênh lệch TK 331

Đánh giá chênh lệch TK 331 Phải trả khách hàng

Đánh giá chênh lệch TK 331 Phải trả khách hàng

Viết ngày bởi hoa nguyễn

  Đánh giá chênh lệch TK 331 Phải trả khách hàng cuối năm – Đánh giá lại chênh lệch ngoại tệ cuối năm đối với các tài khoản gốc ngoại tệ đối với công nợ phải trả khách hàng như thế nào?   Đối với 331: Phải trả khách hàng 1. Tỉ giá ghi Sổ [...]