bhxh lao động đi làm sớm sau sinh

Nghỉ thai sản từ 1-3 tháng đi làm lại có phải đóng BHXH

Nghỉ thai sản từ 1-3 tháng đi làm lại có phải đóng BHXH

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Theo quy định của Luật BHXH: Nghỉ thai sản một tháng, hai tháng hay ba tháng đi làm lại có tính đóng bảo hiểm không? Theo điều 40 Luật số 58/2014/QH13 “Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con 1. Lao động nữ có thể đi làm trước […]