Báo cáo tài chính chia tách sáp nhập TT 133.

Lập và trình bày Báo cáo tài chính chia tách sáp nhập TT 133.

Lập và trình bày Báo cáo tài chính chia tách sáp nhập TT 133.

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chia, tách, hợp […]