Những Thay đổi về thủ tục hành chính sử dụng hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2378/QĐ-BTC công bố 6 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình.

 

Cụ thể, Bộ Tài chính sửa đổi, thay thế 6 thủ tục:

– Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in cấp cục thuế

– Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cấp cục thuế

– Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử cấp cục thuế

– Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in cấp chi cục thuế

– Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cấp chi cục thuế

– Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử cấp chi cục thuế.

 

Dao-tao-ke-toan-Excel-Cong-ty-Bac-Thanh

 

Đơn cử như đối với thủ tục Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in cấp chi cục thuế:

– Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo mẫu đính kèm tại quyết định này (mẫu 3.14)

+ Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Hình thức nộp:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, tổ chức.
Quyết định ban hành ngày 17/11/2017, có hiệu lực từ ngày 12/6/2017 và sửa đổi, thay thế TTHC tại Quyết định 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016./.

Tags: ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*