Nghỉ thai sản từ 1-3 tháng đi làm lại có phải đóng BHXH

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Theo quy định của Luật BHXH: Nghỉ thai sản một tháng, hai tháng hay ba tháng đi làm lại có tính đóng bảo hiểm không?

Theo điều 40 Luật số 58/2014/QH13

“Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Tức chỉ được đi làm lại khi đã nghỉ thai sản ít nhất được 4 tháng.

 

doanh-thu-chua-thuc-hien

 

Cũng theo BHXH TP.HCM trả lời trên website BHXH thì người lao động nữ chỉ được đi làm sớm sau khi đã nghỉ hưởng chế độ thai sản ít nhất được bốn tháng. Vì thế trường hợp mới chỉ nghỉ thai sản một tháng nên không thể giải quyết đi làm lại.

Nếu lao động nữ tại đơn vị bạn đã làm việc trở lại trước khi hết thời gian thai sản mà vẫn hưởng lương đầy đủ của những tháng làm việc sớm thì người lao động và người sử dụng lao động phải trích đóng BHXH, BHYT. Đồng thời, phải báo tăng đóng BHXH của những tháng làm việc có hưởng lương và việc đi làm sớm trước khi hết thời gian thai sản vẫn phải từ bốn tháng trở lên sau khi sinh con. Ngoài ra, người lao động phải có cam kết bằng văn bản về việc tự nguyện đi làm sớm và được sự đồng thuận của người sử dụng lao động.

Tags: , ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*