Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và truy thu thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Miễn thuế.

Để phù hợp với nguyên tắc không phân biệt đối xử, điều 16 và 17 của luật hiện hành quy định về miễn thuế, xét miễn thuế. Nội dung các điều này được xây dựng trên cơ sở tập hợp hệ thống hoá các quy định về miễn thuế, xét miễn thuế trong các văn bản quy phạm pháp luật khác vào Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo nguyên tắc: Chọn những quy định về miễn thuế, xét miễn thuế ở mức cao nhất để áp dụng chung, đồng thời bãi bỏ những quy định không khả thi, khó có căn cứ để thực hiện trên thực tế.

2. Giảm thuế.

Hàng hoá nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng mất mát, được cơ quan tổ chức có thẩm quyền giám định, chứng nhận thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất của hàng hoá. Cơ quan hải quan căn cứ vào số lượng hàng hoá bị mất mát và tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá đã đựơc giám định, chứng nhận để xét giảm thuế.

 

dao-tao-ke-toan-tren-excel

 

3. Hoàn thuế.

Luật hiện hành đã quy định bao quát hơn các trường hợp hoàn thuế, đồng thời quy định rõ thời hạn hoàn thuế và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét hoàn thuế và đối tượng được hoàn thuế. Trong đó khoản 2 điều 20 quy định: Nếu việc chậm hoàn thuế do lỗi trong cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét hoàn thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn còn phải trả tiền lãi kể từ ngày chậm hoàn thuế cho đến ngày được hoàn thuế theo mức lãi suất vay ngân hàng thương mại tại thời điểm phải hoàn thuế.

4.Truy thu thuế.

Luật thuế hiện hành quy định các trường hợp phải truy thu thuế nhập khẩu.

– Các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế nhập khẩu quy định tại điều 16 và 17 của luật này, nhưng sau đó hàng hoá được sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn, xét miễn thuế nhập khẩu trừ trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng được miễn, xét miễn thuế theo quy định.

– Trường hợp đối tượng nộp thuế hoặc cơ quan hải quan có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế.

– Trường hợp nếu phát hiện có sự gian lận, trốn thuế.

Tags: , ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*