Đánh giá chênh lệch TK 331 Phải trả khách hàng

Viết ngày bởi hoa nguyễn

 

Đánh giá chênh lệch TK 331 Phải trả khách hàng cuối năm

– Đánh giá lại chênh lệch ngoại tệ cuối năm đối với các tài khoản gốc ngoại tệ đối với công nợ phải trả khách hàng như thế nào?

 

Đối với 331: Phải trả khách hàng

1. Tỉ giá ghi Sổ Sách < tỉ giá cuối năm Ngân Hàng => Lỗ: Nợ 413/ Có 331= số lượng x (tỉ giá cuối năm Ngân Hàng – Tỉ giá ghi Sổ Sách) & Nợ TK 635/ Có TK 413

*Ví dụ: TK Có 331=100 usd tỉ giá ghi sổ = 22,270 Dư Có TK 331= 2,227,000, tỉ giá cuối năm ngân hàng 23,000

Nợ TK 413/ Có TK 331=100x(23,000-22,270)= 73,000 => Nợ TK 635/ Có TK 413 = 73,000

= > Như vậy Công Nợ phải trả khách hàng TK 331 tăng lên là: Từ Có TK 331=2,227,000+73,000= 2,300,000

2. Tỉ giá ghi Sổ Sách > tỉ giá cuối năm Ngân Hàng => Lãi: Nợ 331/ Có 413 = số lượng x (Tỉ giá ghi Sổ Sách – tỉ giá cuối năm Ngân Hàng) & Nợ TK 413/ Có TK 515

Dao-tao-ke-toan-Excel-Cong-ty-Bac-Thanh

 

*Ví dụ: TK Có 331=100 usd tỉ giá ghi sổ = 25,000 Dư Có TK 331= 2,500,000 tỉ giá cuối năm ngân hàng 22,000

Nợ TK 331/ Có TK 413=100x(25,000-22,000)= 300,000 => Nợ TK 413/ Có TK 515 = 300,000

= > Như vậy Công Nợ phải trả khách hàng TK 331 giảm xuống là: Từ Có 331= 2,500,000 – 300,000= 2,200,000

= > Nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế: Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh.

Tags: ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*