Chỉnh sửa hóa đơn ghi sai tỷ giá

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Kế toán trong quá trình giao dịch hai bên đã xuất hóa đơn nhưng sau đó phát hiện là đã lâp sai tỉ giá giao dịch thì xử lý ra sao

*Căn cứ:

– Tại mục 3, Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tỷ giá

– Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp

– Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn việc điều chỉnh hóa đơn đã lập

– Khoản 7 điều 3 Thông tư số 26/2015/TT – BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.

*Theo đó:

*Về chế độ kế toán:

– Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

1. Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

2. Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

 

*Về hóa đơn:

– Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Dao-tao-ke-toan-Excel-Cong-ty-Bac-Thanh

 

*Cach điều chỉnh hóa đơn ghi sai tỷ giá trên hóa đơn đã lập:

 

+Trường hợp: Nếu hai bên chưa khai báo thuế:

– Đã xé khỏi cuống: lập biên bản thu hồi gạch chéo các liên + xuất hóa đơn khác thay thế

– Chưa xé khỏi cuống: không xé ra lưu tại cuống gạch chéo các liên + xuất hóa đơn khác thay thế

+Trường hợp:Nếu hai bên đã khai báo thuế:

*Nội dung sai sót: sai tên hàng hóa, mã số thuế

– Lập biên bản điều chỉnh

– Xuất hóa đơn điều chỉnh nội dung xuất hóa đơn điều chỉnh tên hàng hóa, mã số thuế….

Nội dung sai sót: sai số lượng đơn giá thành tiền

*Như vậy ta có các trường hợp cụ thuể như sau:

+Thông tư 39/2014/TT – BTC thay thế Thông tư 64/2013/TT – BTC:

– Sai mã số thuế, số lượng đơn giá, thành tiền, thuế, ngày tháng

– Biên bản điều chỉnh

– Xuất hóa đơn điều chỉnh

+Thông tư 26/2015/TT – BTChướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn

– Sai địa chỉ, tên DN, nội dùng hàng hóa, đơn vị tính (chú ý giá trị nhỏ, nếu giá trị lớn để an toàn xuất hóa đơn điều chỉnh)

– Biên bản điều chỉnh

*Chi tiết tại: Công văn 5456/TCT-CS giải đáp vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh hóa đơn đã lập

Tags: ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*