Chậm nộp tiền thuế mức phạt bao nhiêu

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp khi phát sinh thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài nhưng chậm nộp thì các mức phạt là bao nhiêu?
– Mức chế tài như thế nào? Văn bản pháp lý nào quy định?

*Căn cứ:
– Điều 34 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về các mức phạt nộp chậm tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN, Thuế môn bài
– Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13
– Công văn số 10315/BTC-TCT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13 Công văn Số 8355/BTC-TCT

 


*Theo đó:
1. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
2. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:
– Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, (số ngày chậm nộp < 90 ngày là 0.05%, từ ngày 91 trở đi là 0.07%/ngày)
*Công thức:
– Nếu số ngày nộp chậm dưới < 90 ngày: Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm
– Nếu số ngày nộp châm từ 91 trở đi: Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,07% x (Tổng số ngày nộp chậm – 90)
– Từ ngày 01/01/2015 theo Luật số: 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế. Bãi bỏ qui định phạt chậm nộp thuế 0,07%/ngày tính trên số tiền chậm nộp vượt quá 90 ngày, giữ nguyên mức phạt chậm nôp 0,05%/ngày tính trên số tiền chậm nộp
Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm
– Từ ngày 01/07/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.
Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,03% x số ngày nộp chậm

Tags:

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*