Biện pháp Doanh nghiệp bi cưỡng chế sử dụng hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp bị cưỡng chế sử dụng hóa đơn trong thời gian nợ thuế thì khi có nhu cầu xuất hóa đơn phải làm thế nào? Điều kiện để được xuất hóa đơn là gì?

 

*Căn cứ:
1. Khoản 8, Điều 3; khoản 7, Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

2. Khoản 5, Điều 38; khoản 2, Điều 39 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

3. Điểm b, khoản 1, Điều 16, Điều 22, Điều 25 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về sử dụng hóa đơn.

*Theo đó:

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức tạm định chỉ sử dụng hóa đơn là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

– Hóa đơn nêu trên là hóa đơn không có giá trị sử dụng.
– Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, bị truy thu số thuế phát sinh trong thời gian tạm đình chỉ hóa đơn.
*Mức phạt: Phạt từ 20.000.000đồng đến 50.000.000đồng
– Doanh nghiệp phải thực hiện thu hồi các hóa đơn bất hợp pháp đã sử dụng
Đối với đơn vị mua hàng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của doanh nghiệp trên.
– Đơn vị mua hàng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của Công ty để kê khai thuế thì đơn vị bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
*Mức phạt: Phạt từ 20.000.000đồng đến 50.000.000đồng
– Đơn vị mua hàng không được sử dụng các hóa đơn nêu trên để kê khai khấu trừ thuế.

 

Dao-tao-ke-toan-Excel-Cong-ty-Bac-Thanh

*Căn cứ:

– Công văn 1695/TCT-QLN được ban hành vào ngày 22/4/2016 sử dụng hóa đơn lẻ 2016

*Theo đó:

– Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng thì Cục Thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ nếu người nộp thuế thực hiện các việc sau:

– Có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục.
– Có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.

Nay tăng lên là:

– Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước.
– Trong một số trường hợp đặc thù thì Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế để cho phép người nộp thuế đề nghị một lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn.
– Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.

Tags: , ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*