Bài tập kế toán theo thông tư 200 có lời giải

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Đề bài tập kế toán tài chính 1 theo thông tư 200 như sau:

Chi tiền mặt để đi tham quan nghỉ mát và thuê văn nghệ phục vụ 650.000đThu được khoản nợ của khách hàng C trả 500.000đ bằng TGNH, đã lập dự phòng phải thu khó đòi cuối năm trước
Nhận trước tòan bộ tiền cho thuê hoạt động 01 TSCĐ bằng tiền mặt, thời gian 01 năm, số tiền thuê chưa thuế GTGT là 12.000.000đ, thuế GTGT 10%
Chi tiền mặt để trả tiền, điện thoại, tiền nước phục vụ bộ phận bán hàng 110.000đ và bộ phận QLDN 165.000đ, trong đó đã bao gồm thuế GTGT 10%
Nộp kinh phí công đòan, BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan hữu quan là 750.000đ bằng tiền mặt

Chi tiền mặt trả lương CNV 22.820.000đ

Bài giải dạng bài tập kế toán tài chính theo thông tư 200

Chi tiền mặt để đi tham quan nghỉ mát và thuê văn nghệ phục vụ 000đ .

Nợ TK 3532 650.000

Có TK 111 650.000

Thu được khỏan nợ của khách hàng C trả 500.000đ bằng TGNH, đã lập dự phòng phải thu khó đòi cuối năm trước

– Khi lập dự phòng năm trước

Nợ TK 642 500.000

Có TK 229 500.000

– Sang năm sau

TH1: Xoá nợ cho KH bằng khoản dự phòng

Nợ TK 229 500.000

Có TK 131C 500.000

Sau đó KH C trả lại tiền, thì khoản dự phòng này sẽ được ghi nhận vào thu nhập khác

Nợ TK 111, 112 500.000

Có TK 711 500.000

TH2: chưa dùng khoản dự phòng để xoá nợ thì khách hàng đã đến trả nợ

Nợ TK 112 500.000

Có TK 131C 500.000

 

 

– Đến cuối năm phải hoàn nhập chi phí

Nợ TK 229 500.000

Có TK 642 500.000

– Nhận trước tòan bộ tiền cho thuê hoạt động 01 TSCĐ bằng tiền mặt, thời gian 01 năm, số tiền thuê chưa thuế GTGT là 12.000.000đ, thuế GTGT 10%

Nợ TK 111 13.200.000

Có TK 3387 12.000.000 (doanh thu chưa thực hiện)

Có TK 3331 1.200.000

– Chi tiền mặt để trả tiền, điện thoại, tiền nước phục vụ bộ phận bán hàng 110.000đ và bộ phận QLDN 165.000đ, trong đó đã bao gồm thuế GTGT 10%

N 641 100.000

N 642 150.000

N 133 25.000

C 111 275.000

– Nộp kinh phí công đòan, BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan hữu quan là 750.000đ bằng tiền mặt

N 338:  750.000

C 111:  750.000

– Chi tiền mặt trả lương CNV 22.820.000đ

N 334:  22.820.000

C 111:    22.820.000

Tags: ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*